Polityka prywatności

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania dancyh w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy GregoryPreAmps dostępny pod adresem gregorypreamps.pl.
 2. Administratorem danych gromadzonych, przechowywanych i udostępnianych w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy GregoryPreAmps jest firma „GregoryPreAmps Custom” Magdalena Kościk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 7/50, 80-807 Gdańsk, NIP: 5832804131, REGON:384022194

§ 2.
Definicje

 1. Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego GregoryPreAmps, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Polityki prywatności
 2. Usługobiorca, Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Sklep – Sklep Internetowy GregoryPreAmps dostępny pod adresem internetowym: gregorypreamps.pl
 4. „Moje Konto” – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zamówień, zmianę danych osobowych, zamówienienie lub rezygnację z subskrypcji Newslettera
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3.
Dane przekazywane przez Użytkownika

 1. Usługodawca gromadzi dane dobrowolnie przekazane przez Użytkownika, jednak nieudostępnienie niektórych danych może uniemożliwić realizację usługi.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 3. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) do przetwarzania danych osobowych Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych Sklepu, co należy zgłosić w formie pisemnej.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta Użytkownika przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 6. Administratorem danych Użytkownika jest firma „GregoryPreAmps Custom” Magdalena Kościk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 7/50, 80-807 Gdańsk, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki, pod numerem NIP: 5832804131, REGON: 384022194.
  Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w postaci adresu e-mail: gregorypreamps@gragorypreamps.pl. Kontakt w we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
  Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie gregorypreamps.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
  2. marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu GregoryPreAmps Custom Magdalena Kościk, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu ;
  3. finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy GregoryPreAmps Custom Magdalena Kościk, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa GregoryPreAmps Custom Magdalena Kościk, przez okres 10 lat od zakończenia umowy; W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, providerzy płatności on-line.
   Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, lub w celach marketingowych czy udostępniania danych Użytkownika); Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody Użytkownik może się skontaktować z GregoryPreAmps Custom Magdalena Kościk wysyłając maila na adres: gregorypreamps@gregorypreamps.pl. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
   Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji zamówienia, pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez GregoryPreAmps Custom Magdalena Kościk w ramach zawieranych z Użytkownikiem umów.
 7. Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkownika dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu Sklepu Internetowego GregoryPreAmps Custom oraz przy realizacji zamówień towarów. Dostawcy usług, którym Usługodawca przekazuje dane osobowe Użytkownika, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Usługodawcy co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców usług, w tym firm kurierskich, z których korzysta Usługodawca:
  – Poczta Polska (dostawa)
  – DPD Polska (dostawa)
  – Inpost Paczkomaty (dostawa)
 8. Usługodawca korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika wyłącznie na jego polecenie. Świadczą oni dla Usługodawcy usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień internetowych, web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika Usługodawca przechowuje przez okres posiadania konta użytkownika („Moje konto”) w Sklepie Internetowym GregoryPreAmps dla celów realizacji usługi konta użytkownika oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta użytkownika, jego dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od usunięcia konta użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy).
  Dane osobowe użytkowników niezalogowanych Usługodawca przechowuje przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Usługodawcę z plików cookies znajdują się w § 5 Polityki Prywatności.

§ 4.
Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych

 1. Prawo do cofnięcia zgody. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Sklepie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić realizację zamówienia lub dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Usługodawca może świadczyć jedynie za zgodą.
  Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Usługodawca przetwarza dane Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z rekomendowanych produktów oferowanych w serwisie, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwieniem korzystania ze Sklepu, a także badaniem satysfakcji.
  Rezygnacja z otrzymywania ofert w formie wiadomości e-mail, newsletterów oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów Usługodawcy lub usług lub klientów Usługodawcy, będzie dla Usługodawcy oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania jego danych osobowych, Usługodawca usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których wniósł on sprzeciw.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych Usługodawca będzie traktować jako żądanie usunięcia konta użytkownika („Moje konto”). Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  2. dane osobowe Użytkownik przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  5. dane osobowe Użytkownik są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Usługodawca może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
   Podstawa prawna: art. 17 RODO
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Usługodawca uniemożliwi mu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Usługodawca nie będzie też do niego wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości jego danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  2. gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda on ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Usługodawca je zebrał lub wykorzystywał, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które Usługodawca realizuje, przetwarzając jego dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO.
 5. Prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania jego danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
 6. Prawo do sprostowania danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w zakładce „Moje konto”, po zalogowaniu się do Sklepu. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  Podstawa prawna: art. 16 RODO
 7. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Usługodawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Dane osobowe Użytkownika Usługodawca wyśle w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 20 RODO
 8. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, Użytkownik występuje do Usługodawcy z żądaniem, Usługodawca spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Usługodawca nie będzie mógł spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, Usługodawca potrzebuje zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w swoich systemach. Dlatego może się zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od Usługodawcy w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.
 9. Użytkownik może zgłaszać do Usługodawcy skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Sklepu, a w przypadku istotnych zmian może wysłać Użytkownikowi także odrębne powiadomienia na wskazany przez niego adres e-mail. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

§ 5.
Pliki Cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i zapewniają prawidłowe działanie lub wpierają optymalizację działania Sklepu. Pliki te zazwyczaj zawierają domenę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny.
 3. Sklep wykorzystuje pliki cookies w nastepujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji stron internetowych Sklepu;
  2. uwierzyteniania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie
  3. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają Usługodawcy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Użytkownik w każdym momencie może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.